CAMPAIGN: THAI TRAVEL SAFE QUIZ

ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม THAI TRAVEL SAFE QUIZ และขอประกาศผลผู้โชคดีได้รับรางวัลดังนี้

ผู้ได้รับของรางวัลโมเดลเครื่องบิน A350 METAL  จำนวน 10 รางวัล

 1. คุณ Phichamon Tesmuang
 2. คุณ วลงกรณ์ ศิริศักดิ์
 3. คุณ เอกสิทธิ อดิศักดิ์พานิชกิจ
 4. คุณ Wichai Choowisetsuk
 5. คุณ Sakfa Thongchareon
 6. คุณ Jirakit Srirakhan
 7. คุณ ศรัณยพงศ์ ปั้นแจ้งอรุณ
 8. คุณ อัญชลิกา กสิวัฒน์
 9. คุณ Thoranisth Numpetch
 10. คุณ ฉัตรชัย ปณีตะผลินทร์

ผู้ได้รับของรางวัลลำโพงบลูทูธเครื่องบินจำนวน 20 รางวัล

 1. คุณ วิไลลักษณ์ ยอดทองเลิศ
 2. คุณ ฐิติพร รุ่งเรืองสัมฤทธิ์
 3. คุณ ปัทมา ส่งสัมพันธ์สกุล
 4. คุณ ฉันทนา นิมศรีสุขกุล
 5. คุณ ธัญรัศม์ โรจน์นครินทร์
 6. คุณ นายจิรัฏฐ์ ลาภสิทธิวงศ์
 7. คุณ วรวุฒิ ศักดิ์ศิรินุกูล
 8. คุณ Athiphong Chaisongkram
 9. คุณ Itsariya Jampasri
 10. คุณ ปาริชาติ จำรัสศรี
 11. คุณ รัตติกาล ซื่อผาสุข
 12. คุณ น.ส.จินตนา จันทร์รูปงาม
 13. คุณ ยุรนันท์ คลองรั้ว
 14. คุณ Chonchuda​ Tepmalee
 15. คุณ Yaowalux Limyothin
 16. คุณ Panuruj Kantanapakdee
 17. คุณ สุสิชฌ์โชค โชติไชยฤกษ์
 18. คุณ wisanu Srisopha
 19. คุณ ชนิดา ภัทรกุล
 20. คุณ หทัยกาญจนา วรเลิศ

ผู้ได้รับของรางวัลกระเป๋าผ้า FIDEL SHOPPING BAG 20 รางวัล

 1. คุณ ณัชชา นาคเจือทอง
 2. คุณ ตีรณันท์ วุฒิหิรัญทิพย์
 3. คุณ Jiraporn Putiparsoed
 4. คุณ พัชรนันท์ สมบัติธนพัฒน์
 5. คุณ Sasina Srivaranun
 6. คุณ กุลิสรา แก่นเหล็กสุข
 7. คุณ Rattanaporn Laosorntong
 8. คุณ เบญจวรรณ รุ่งศรีทอง
 9. คุณ หทัยวรรณ จันทราโลก
 10. คุณ Jantana Maneerat
 11. คุณ กรรณิการ์ คำอ่อง
 12. คุณ Pannipa Trakantannarong
 13. คุณ พจนา เลิศคุณากรกิจ
 14. คุณ Saengrawee Muhummud
 15. คุณ นุสบา ครุฑแจ่ม
 16. คุณ Apinya saadparu
 17. คุณ อังศุมาลิน กาวิละ
 18. คุณ Orathai khumwoun
 19. คุณ Sirikanya Thongdoung
 20. คุณ วิริยา พรมยวน

ผู้ได้รับของรางวัลหมอนลายเครื่องบินจำนวน 20 รางวัล

 1. คุณ มะสอและ สารอเอง
 2. คุณ สุทัศน์ ลาภรัตนไตร
 3. คุณ ภัทรพงศ์ บัวมา
 4. คุณ ธนัชกิต เครือเงิน
 5. คุณ Supalak Tantiamnuay
 6. คุณ Kitthanet Hirunnitichai
 7. คุณ ชัชฎา สวนอุทัย
 8. คุณ ณัฐพล ขจรวิทยากุล
 9. คุณ Suwanna Maktara
 10. คุณ Kantana Wiboon
 11. คุณ สมใจ​ สังค​ชัย​เจริญ
 12. คุณ ธนพล บวรภิษัช
 13. คุณ NATTAPONG WIJARN
 14. คุณ Ananchanok Prongfa
 15. คุณ สุพัตรา บำรุง
 16. คุณ จีรนุช สุวรรณประเสริฐ
 17. คุณ เกี๋ยงคำ ชุ่มเมืองอินทร์
 18. คุณ สิริปรียา มากพูน
 19. คุณ ประกาศิต ประเสริฐสิทธิ์
 20. คุณ วัชรี วานิชยานนท์

ผู้ได้รับของรางวัลบัตร STARBUCKS จำนวน 30 รางวัล

 1. คุณ ยอดยิ่ง เอี่ยมสุดใจ
 2. คุณ น.ส.สุวิมล พงษ์สมบูรณ์
 3. คุณ จิตราพร ตันพิชัย
 4. คุณ Nidjada Chamroonrat
 5. คุณ ประภัสสร ปริญญาพิมลพร
 6. คุณ คณกฤตธ์ อิ่มเอมทรัพย์
 7. คุณ ธนยศ ตรงต่อกิจ
 8. คุณ วันวิษา อึ่งทอง
 9. คุณ Sapapas Issariyasan
 10. คุณ รัชนีกร นิลแก้ว
 11. คุณ พรกมล อธีตนันท์
 12. คุณ บดินทร์ ยืนยงแสน
 13. คุณ จินดามณี แม้นสมุทรใจ
 14. คุณ พฤฒ กิจถาวร
 15. คุณ วรัญญา ถาวรกัลปชัย
 16. คุณ ธณิญญา ศรีระวัน
 17. คุณ วารุณี ดวงพร
 18. คุณ กรกฏ ใจสวรรค์
 19. คุณ สมบูรณ์ ศิริวิทย์ภักดีกุล
 20. คุณ Sunida Yaion
 21. คุณ Atiporn Sriadulphan
 22. คุณ ภัครวิภา สกุลอินทร์
 23. คุณ จันทนา เกิดมาศ
 24. คุณ ประภาเพ็ญ อนุมานไพศาล
 25. คุณ พรชัย จันทราประเสริฐ
 26. คุณ Unnada klansai
 27. คุณ ณัฐธยาน์ อภินันท์วงศ์
 28. คุณ Kornkanok pongpitayarat
 29. คุณ ศรัญญา กลิ่นประดิษฐ์
 30. คุณ เกณฑ์ บุตรสุริ

หมายเหตุ:ของรางวัลจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านลงทะเบียนไว้ค่ะ

HOW TO PARTICIPATE

1. Fill in your full name, email and address and should your most favorite prize.
2. Answer 4 questions about Thai Airway and THAI Travel Safe. You will get 1 point for each correct answer.
3. If you buy THAI Travel Safe travel insurance and fill in the policy number, you will get 1 extra point.
4. Participant (s) who get the most points will have a chance to win the selected prize. If a number of winners are more than the prizes. The winner will be selected at random.
5. The campaign starts from 21 December 2018 – 21 January 2019. The winners will be announced via www.thaiairways-insurance.com on 25 January 2019

TERMS AND CONDITIONS

1. Participation constitutes acceptance of the terms and conditions.
2. Participants may only enter the quiz once. If the duplicated entries are found, only the first round will be counted.
3. The winners must confirm acceptance by presenting proof of their Government-issued picture ID in order to receive their prize via inquiries-th@allianz.com by 30 January 2019.
If the winners cannot contact back within the specified time period, the company reserve the right to forfeit the unclaimed prize.
4. Only one prize per person is allowed.
5. The prize is non-exchangeable, non-transferable, and is not redeemable for cash or other prizes.
6. If there is any dispute, the decision of the committee shall be final and binding.
7. The prize will only be sent to the address in Thailand.
8. Thai Airways reserves its absolute right at any time to add, alter, modify, change or vary any or all of the terms and conditions stated herein.