โปรโมชั่น

CAMPAIGN: THAI Travel Safe Quiz

ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม THAI TRAVEL SAFE QUIZ และขอประกาศผลผู้โชคดีได้รับรางวัลดังนี้

ผู้ได้รับของรางวัลโมเดลเครื่องบิน A350 Metal  จำนวน 10 รางวัล

 1. คุณ Phichamon Tesmuang
 2. คุณ วลงกรณ์ ศิริศักดิ์
 3. คุณ เอกสิทธิ อดิศักดิ์พานิชกิจ
 4. คุณ Wichai Choowisetsuk
 5. คุณ Sakfa Thongchareon
 6. คุณ Jirakit Srirakhan
 7. คุณ ศรัณยพงศ์ ปั้นแจ้งอรุณ
 8. คุณ อัญชลิกา กสิวัฒน์
 9. คุณ Thoranisth Numpetch
 10. คุณ ฉัตรชัย ปณีตะผลินทร์

ผู้ได้รับของรางวัลลำโพงบลูทูธเครื่องบินจำนวน 20 รางวัล

 1. คุณ วิไลลักษณ์ ยอดทองเลิศ
 2. คุณ ฐิติพร รุ่งเรืองสัมฤทธิ์
 3. คุณ ปัทมา ส่งสัมพันธ์สกุล
 4. คุณ ฉันทนา นิมศรีสุขกุล
 5. คุณ ธัญรัศม์ โรจน์นครินทร์
 6. คุณ จิรัฏฐ์ ลาภสิทธิวงศ์
 7. คุณ วรวุฒิ ศักดิ์ศิรินุกูล
 8. คุณ Athiphong Chaisongkram
 9. คุณ Itsariya Jampasri
 10. คุณ ปาริชาติ จำรัสศรี
 11. คุณ รัตติกาล ซื่อผาสุข
 12. คุณ จินตนา จันทร์รูปงาม
 13. คุณ ยุรนันท์ คลองรั้ว
 14. คุณ Chonchuda​ Tepmalee
 15. คุณ Yaowalux Limyothin
 16. คุณ Panuruj Kantanapakdee
 17. คุณ สุสิชฌ์โชค โชติไชยฤกษ์
 18. คุณ wisanu Srisopha
 19. คุณ ชนิดา ภัทรกุล
 20. คุณ หทัยกาญจนา วรเลิศ

ผู้ได้รับของรางวัลกระเป๋าผ้า Fidel Shopping Bag 20 รางวัล

 1. คุณ ณัชชา นาคเจือทอง
 2. คุณ ตีรณันท์ วุฒิหิรัญทิพย์
 3. คุณ Jiraporn Putiparsoed
 4. คุณ พัชรนันท์ สมบัติธนพัฒน์
 5. คุณ Sasina Srivaranun
 6. คุณ กุลิสรา แก่นเหล็กสุข
 7. คุณ Rattanaporn Laosorntong
 8. คุณ เบญจวรรณ รุ่งศรีทอง
 9. คุณ หทัยวรรณ จันทราโลก
 10. คุณ Jantana Maneerat
 11. คุณ กรรณิการ์ คำอ่อง
 12. คุณ Pannipa Trakantannarong
 13. คุณ พจนา เลิศคุณากรกิจ
 14. คุณ Saengrawee Muhummud
 15. คุณ นุสบา ครุฑแจ่ม
 16. คุณ Apinya saadparu
 17. คุณ อังศุมาลิน กาวิละ
 18. คุณ Orathai khumwoun
 19. คุณ Sirikanya Thongdoung
 20. คุณ วิริยา พรมยวน

ผู้ได้รับของรางวัลหมอนลายเครื่องบินจำนวน 20 รางวัล

 1. คุณ มะสอและ สารอเอง
 2. คุณ สุทัศน์ ลาภรัตนไตร
 3. คุณ ภัทรพงศ์ บัวมา
 4. คุณ ธนัชกิต เครือเงิน
 5. คุณ Supalak Tantiamnuay
 6. คุณ Kitthanet Hirunnitichai
 7. คุณ ชัชฎา สวนอุทัย
 8. คุณ ณัฐพล ขจรวิทยากุล
 9. คุณ Suwanna Maktara
 10. คุณ Kantana Wiboon
 11. คุณ สมใจ​ สังค​ชัย​เจริญ
 12. คุณ ธนพล บวรภิษัช
 13. คุณ NATTAPONG WIJARN
 14. คุณ Ananchanok Prongfa
 15. คุณ สุพัตรา บำรุง
 16. คุณ จีรนุช สุวรรณประเสริฐ
 17. คุณ เกี๋ยงคำ ชุ่มเมืองอินทร์
 18. คุณ สิริปรียา มากพูน
 19. คุณ ประกาศิต ประเสริฐสิทธิ์
 20. คุณ วัชรี วานิชยานนท์

ผู้ได้รับของรางวัลบัตร Starbucks จำนวน 30 รางวัล

 1. คุณ ยอดยิ่ง เอี่ยมสุดใจ
 2. คุณ สุวิมล พงษ์สมบูรณ์
 3. คุณ จิตราพร ตันพิชัย
 4. คุณ Nidjada Chamroonrat
 5. คุณ ประภัสสร ปริญญาพิมลพร
 6. คุณ คณกฤตธ์ อิ่มเอมทรัพย์
 7. คุณ ธนยศ ตรงต่อกิจ
 8. คุณ วันวิษา อึ่งทอง
 9. คุณ Sapapas Issariyasan
 10. คุณ รัชนีกร นิลแก้ว
 11. คุณ พรกมล อธีตนันท์
 12. คุณ บดินทร์ ยืนยงแสน
 13. คุณ จินดามณี แม้นสมุทรใจ
 14. คุณ พฤฒ กิจถาวร
 15. คุณ วรัญญา ถาวรกัลปชัย
 16. คุณ ธณิญญา ศรีระวัน
 17. คุณ วารุณี ดวงพร
 18. คุณ กรกฏ ใจสวรรค์
 19. คุณ สมบูรณ์ ศิริวิทย์ภักดีกุล
 20. คุณ Sunida Yaion
 21. คุณ Atiporn Sriadulphan
 22. คุณ ภัครวิภา สกุลอินทร์
 23. คุณ จันทนา เกิดมาศ
 24. คุณ ประภาเพ็ญ อนุมานไพศาล
 25. คุณ พรชัย จันทราประเสริฐ
 26. คุณ Unnada klansai
 27. คุณ ณัฐธยาน์ อภินันท์วงศ์
 28. คุณ Kornkanok pongpitayarat
 29. คุณ ศรัญญา กลิ่นประดิษฐ์
 30. คุณ เกณฑ์ บุตรสุริ

หมายเหตุ:ของรางวัลจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านลงทะเบียนไว้ค่ะ

กติกาการร่วมสนุก

1. กรอกชื่อ นามสกุล อีเมล และที่อยู่ในการรับของรางวัล พร้อมเลือกของรางวัลชิ้นที่คุณถูกใจมากที่สุด
2. ตอบคำถามเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทาง การบินไทย THAI Travel Safe จำนวน 4 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
3. หากท่านซื้อประกันเดินทาง การบินไทย THAI Travel Safe และกรอกหมายเลขกรมธรรม์* ท่านจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 1 คะแนน
4. ผู้ที่ตอบคำถามและทำคะแนนได้สูงสุด จะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล หากของรางวัลชิ้นใดมีผู้ได้คะแนนสูงสุดมากกว่าจำนวนของที่มี ทางบริษัทฯ จะสุ่มเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล
5. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2561 – 21 มกราคม 2562 และประกาศผลผู้โชคดีภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.thaiairways-insurance.com

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับรางวัล

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกติกาการร่วมสนุก
2. ผู้เข้าร่วมกิจการรมสามารถเข้าร่วมตอบคำถามได้เพียงคนละ 1 ครั้งเท่านั้น หากระบบพบว่าผู้เล่นซ้ำกัน จะถือเอาคะแนนที่ได้ครั้งแรกสุดเป็นคะแนนตัดสิน
3. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลหลังจากประกาศรายชื่อ โดยแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562
ทาง inquiries-th@allianz.com หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
4. สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
5. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
6. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ของรางวัลจัดส่งให้ที่อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!