สำหรับทำงานและท่องเที่ยว

Work and Travel

BASIC

ความคุ้มครอง:
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกิน 1,500,000 บาท
ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ ไม่เกิน 1,500,000 บาท
การบอกเลิกการเดินทาง ไม่เกิน 100,000 บาท
การลดจำนวนวันเดินทาง ไม่เกิน 100,000 บาท
ความล่าช้าในการเดินทาง ไม่เกิน 10,000 บาท
สำหรับแต่ละ 6 ชั่วโมงเต็ม 1,000 บาท
สัมภาระในการเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย/เสียหาย ไม่เกิน 20,000 บาท
ต่อสิ่งของหนึ่งชิ้น หนึ่งคู่ ไม่เกิน 2,500 บาท
ความรับผิดชอบตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,000,000 บาท
การจี้เครื่องบิน ไม่เกิน 20,000 บาท
ส่าหรับแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม 2,000 บาท
Hosital Confinement (Benefit per day maximum 30 days) 500 บาท ต่อวัน

SILVER

ความคุ้มครอง:
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ ไม่เกิน 2,000,000 บาท
การบอกเลิกการเดินทาง ไม่เกิน 200,000 บาท
การลดจำนวนวันเดินทาง ไม่เกิน 200,000 บาท
ความล่าช้าในการเดินทาง ไม่เกิน 25,000 บาท
สำหรับแต่ละ 6 ชั่วโมงเต็ม 2,500 บาท
สัมภาระในการเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย/เสียหาย ไม่เกิน 20,000 บาท
ต่อสิ่งของหนึ่งชิ้น หนึ่งคู่ ไม่เกิน 2,500 บาท
ความรับผิดชอบตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก ไม่เกิน 2,000,000 บาท
การจี้เครื่องบิน ไม่เกิน 20,000 บาท
ส่าหรับแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม 2,000 บาท
Hosital Confinement (Benefit per day maximum 30 days) 1,000 บาท ต่อวัน

GOLD

ความคุ้มครอง:
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ ไม่เกิน 2,000,000 บาท
การบอกเลิกการเดินทาง ไม่เกิน 300,000 บาท
การลดจำนวนวันเดินทาง ไม่เกิน 300,000 บาท
ความล่าช้าในการเดินทาง ไม่เกิน 50,000 บาท
สำหรับแต่ละ 6 ชั่วโมงเต็ม 5,000 บาท
สัมภาระในการเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย/เสียหาย ไม่เกิน 50,000 บาท
ต่อสิ่งของหนึ่งชิ้น หนึ่งคู่ ไม่เกิน 5,000 บาท
ความรับผิดชอบตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก ไม่เกิน 3,000,000 บาท
การจี้เครื่องบิน ไม่เกิน 50,000 บาท
ส่าหรับแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม 5,000 บาท
Hosital Confinement (Benefit per day maximum 30 days) 1,500 บาท ต่อวัน

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!