นักท่องเที่ยว

Travel Sense

Common Sense

ความคุ้มครอง:
การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี 3,000,000 บาท
ผู้เอาประกันอายุตํ่ากว่า 16 หรือมากกว่า 65 ปี 1,500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท
ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ ไม่จำกักวงเงิน
ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศในกรณีของการเสียชีวิตและในการทำพิธีศพ ไม่จำกักวงเงิน
ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวชั้นธุรกิจ/ชั้นประหยัด
การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์ ค่าพาหนะเดินทาง
การบอกเลิกการเดินทาง ไม่คุ้มครอง
ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง ไม่คุ้มครอง
การลดจำนวนวันเดินทาง ไม่คุ้มครอง
ค่าธรรมเนียมในการลดจำนวนวันเดินทาง ไม่คุ้มครอง
ความล่าช้าในการเดินทาง ไม่คุ้มครอง
สำหรับแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม ไม่คุ้มครอง
การพลาดต่อเที่ยวบิน ไม่คุ้มครอง
สำหรับแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม ไม่คุ้มครอง
สัมภาระในการเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย/เสียหาย ไม่คุ้มครอง
ต่อสิ่งของหนึ่งชิ้น หนึ่งคู่ ไม่คุ้มครอง
สิ่งของมีค่าสูญหาย / เสียหาย ไม่คุ้มครอง
การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง ไม่คุ้มครอง
สำหรับแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม ไม่คุ้มครอง
ความสูญเสียเงินพกติดตัว และ/หรือ เอกสารส่วนตัว ไม่คุ้มครอง
ความรับผิดชอบตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก ไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ ไม่คุ้มครอง
การเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางและ/หรือการเริ่มต้นใหม่ของการเดินทาง ไม่คุ้มครอง
การทดแทนเอกสารทางธุรกิจ ไม่คุ้มครอง
การจี้เครื่องบิน 100,000 บาท
สำหรับแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม 5,000 บาท
การอำนวยความสะดวกในการจัดหาหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว ไม่คุ้มครอง
การชดเชยค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน 500 บาท
การชดเชยความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า 25,000 บาท
การนำส่งยารักษาโรค ค่าใช้จ่ายตามจริง
การซ่อมบำรุงบ้านหรือเงินลงทุนเพื่อนการศึกษา ไม่คุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศไทย 200,000 บาท
ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู่ป่วยใน ไม่คุ้มครอง

Good Sense

ความคุ้มครอง:
การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี 4,000,000 บาท
ผู้เอาประกันอายุตํ่ากว่า 16 หรือมากกว่า 65 ปี 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,500,000 บาท
ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ ไม่จำกัดวงเงิน
ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศในกรณีของการเสียชีวิตและในการทำพิธีศพ ไม่จำกัดวงเงิน
ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวชั้นธุรกิจ/ชั้นประหยัด
การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์ ค่าพาหนะเดินทาง
การบอกเลิกการเดินทาง ค่าใช้จ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง ค่าใช้จ่ายตามจริง
การลดจำนวนวันเดินทาง ค่าใช้จ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมในการลดจำนวนวันเดินทาง ค่าใช้จ่ายตามจริง
ความล่าช้าในการเดินทาง 50,000 บาท
สำหรับแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม 5,000 บาท
การพลาดต่อเที่ยวบิน 50,000 บาท
สำหรับแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม 5,000 บาท
สัมภาระในการเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย/เสียหาย 50,000 บาท
ต่อสิ่งของหนึ่งชิ้น หนึ่งคู่ 5,000 บาท
สิ่งของมีค่าสูญหาย / เสียหาย 25,000 บาท
การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง 20,000 บาท
สำหรับแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม 2,000 บาท
ความสูญเสียเงินพกติดตัว และ/หรือ เอกสารส่วนตัว 5,000 บาท
ความรับผิดชอบตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก 2,500,000 บาท
ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ 25,000 บาท
การเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางและ/หรือการเริ่มต้นใหม่ของการเดินทาง ไม่คุ้มครอง
การทดแทนเอกสารทางธุรกิจ ไม่คุ้มครอง
การจี้เครื่องบิน 150,000 บาท
สำหรับแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม 5,000 บาท
การอำนวยความสะดวกในการจัดหาหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว 250,000 บาท
การชดเชยค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน 600 บาท
การชดเชยความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า 30,000 บาท
การนำส่งยารักษาโรค ค่าใช้จ่ายตามจริง
การซ่อมบำรุงบ้านหรือเงินลงทุนเพื่อนการศึกษา 60,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศไทย 250,000 บาท
ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู่ป่วยใน ไม่คุ้มครอง

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!