คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ใครสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางได้บ้าง
ผู้โดยสารของการบินไทยทุกท่าน ไม่มีจำกัดอายุ โดยเริ่มให้บริการเฉพาะเส้นทางภายในประเทศ และเส้นทางขาออกไปต่างประเทศเท่านั้น (เส้นทางขาเข้าจะมีในอนาคตอันใกล้นี้)
จะซื้อประกันภัยการเดินทางได้อย่างไร
ขณะนี้ลูกค้าสามารถซื้อได้พร้อมกับตั๋วโดยสารผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต โดยทำขั้นตอนการซื้อตั๋วตามปกติ จะมีตัวเลือกประกันการเดินทางเสนอขึ้นมาให้ก่อนชำระเงิน หรือซื้อผ่าน www.thaiairways-insurance.com
หลังจากที่ซื้อ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้องทำอย่างไรต่อ
ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันซึ่งรวมถึงใบสรุปความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางและรายละเอียดกรมธรรม์แนบมาในอีเมล์ด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปยังฐานข้อมูลของเราทันที และความคุ้มครองจะเริ่มต้นทันทีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าไม่ได้รับอีเมลยืนยันภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อที่ โทร +66 (0) 2305 8492 08.30 – 17.30 น. วันจันทร์ – ศุกร์
ถ้าไม่ได้ซื้อประกันภัยการเดินทางพร้อมกับตั๋วเครื่องบิน จะซื้อเพิ่มทีหลังได้หรือไม่
ได้ สามารถซื้อได้ที่หน้าเว็บไซต์ของการบินไทย เลือก บริการเสริม > ประกันภัยการเดินทาง หรือ www.thaiairways-insurance.com
สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันการเดินทาง หลังจากออกเดินทางไปแล้วได้หรือไม่
ไม่ได้ เนื่องจากการทำประกันภัยการเดินทางจะต้องทำก่อนออกเดินทาง และความคุ้มครองจะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงตามคำนิยามที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัย
หากต้องการเพิ่ม/ลด จำนวนวันเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ต้องทำอย่างไร
กรุณาติดต่อ บริษัท อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่ enquiries-TH@allianz.com หรือ โทร +66 (0) 2305 8492 08.30 – 17.30 น. วันจันทร์ – ศุกร์ เพื่อให้การเลื่อนการเดินทางมีผล ท่านจะต้องได้รับอีเมล์ยืนยันจากเราก่อนวันออกเดินทางตามแผนเดิม ตราบเท่าที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน เราจะส่งอีเมล์พร้อมกับกรมธรรม์ใหม่สำหรับการเดินทางตามแผนใหม่
ถ้ามีการเดินทางกลับก่อนกำหนดจะได้รับเงินคืนบางส่วนหรือไม่
จะไม่มีการคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้กับผู้ถือกรมธรรม์หากความคุ้มครองได้เริ่มต้นไปแล้ว
หากไม่เดินทางแล้ว สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่
ผู้ถือประกันต้องแจ้งให้ทางเราทราบล่วงหน้าก่อนว่าจะมีการยกเลิกกำหนดการเดินทางเดิมก่อนที่จะถึงวันเดินทางจริงพร้อมทั้งสาเหตุและหลักฐานหรือเอกสารประกอบ โดยส่งรายละเอียดมาที่อีเมล์ enquiries-TH@allianz.com
สามารถซื้อประกันเดินทางได้มากกว่า 1 ฉบับในคราวเดียวกันหรือไม่
ไม่ได้ ท่านจะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์เพียงฉบับเดียวต่อการเดินทางในแต่ละครั้งเท่านั้น
นักเดินทางธุรกิจสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางได้หรือไม่
ได้ เนื่องจากการประกันภัยการเดินทางของเราถูกออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนและธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการเดินทางที่ไม่ใช่เพื่ออยู่อาศัยระยะยาว ท่านควรทราบว่าระยะเวลาสูงสุดของการคุ้มครองการเดินทางภายในประเทศ คือ 30 วัน และเดินทางเข้าประเทศหรือเดินทางไปต่างประเทศ คือ 90 วัน

ความคุ้มครองประกันภัยการเดินทาง

จะทำอย่างไรหากผู้เดินทางป่วยหรือประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปต่างประเทศ และซื้อประกันภัยการเดินทางพร้อมตั๋วเครื่องบินประเภทไป – กลับ การประกันภัยการเดินทางจะคุ้มครองผู้เดินทางสำหรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ และค่ารักษาพยาบาล ผู้เดินทางมีสิทธิที่จะขอรับคำปรึกษาทางการแพทย์จากแพทย์ประจำตัวของตนเองหรือปรึกษาแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเรา กรุณาติดต่อเราทันทีที่ +66 (0) 2305 8421

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางภายในประเทศ และซื้อประกันภัยการเดินทางพร้อมตั๋วเครื่องบินประเภทไป – กลับ การประกันภัยการเดินทางจะไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเนื่องจากโรคหรือความเจ็บป่วย แต่จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุเท่านั้น ผู้เดินทางในประเทศมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์และคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการรักษาพยาบาล ผู้เดินทางมีสิทธิที่จะขอรับคำปรึกษาทางการแพทย์จากแพทย์ประจำตัวของตนเองหรือปรึกษาแพทย์ได้รับการอนุมัติได้รับการแต่งตั้งจากเรา กรุณาติดต่อเราทันทีที่ +66 (0) 2305 8421

หากซื้อประกันการเดินทางพร้อมตั๋วเครื่องบินประเภทเที่ยวเดียว (One-way) จะได้รับความคุ้มครองหากเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางหรือไม่
แผนประกันสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวไม่มีความคุ้มครองการรักษาพยาบาล ทั้งแผนภายในประเทศและไปต่างประเทศ
: เมื่อได้รับบาดเจ็บในต่างประเทศและต้องทำการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศต้องทำอย่างไร
ท่านต้องแจ้งบริษัท อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการจัดการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามสภาพการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
“สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย” คืออะไร และได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่
ความหมายเต็มของคำสำคัญทั้งหมดอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกันภัยภายใน 24 เดือน และยังต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
คุ้มครองกระเป๋าเดินทางหรือไม่
กระเป๋าและของส่วนตัวจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เดินทางจะได้รับความคุ้มครองสำหรับสัมภาระที่สูญหายในขณะที่สัมภาระอยู่ใต้ท้องเครื่องบินในระหว่างการเดินทาง กรุณาเก็บใบรับสัมภาระ และติดต่อขอรับจดหมายยืนยันจากสายการบินสำหรับการสูญหาย เพื่อให้เราสามารถดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทน
ถ้ามีเหตุฉุกเฉินควรทำอย่างไร
กรุณาติดต่อเราทันที และทีมงานของเราจะให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อศูนย์ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โทร +66 (0) 2305 8421 ท่านสามารถเลือกใช้บริการเรียกโทรเก็บเงินปลายทางได้ (Collect call to Thailand)
ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจนทำให้ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ด้วยตนเองจะทำอย่างไร
กรุณาติดต่อเราทันที และทีมงานของเราจะให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อศูนย์ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โทร +66 (0) 2305 8421 โดยเราจะประสานงานหน่วยเคลื่อนย้ายฉุกเฉินในพื้นที่เพื่อส่งท่านไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมที่ใกล้ที่สุดเพื่อรักษาการบาดเจ็บของท่าน ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงเมื่อท่านได้รับการส่งตัวกลับอย่างปลอดภัย
สินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทาง

สินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทาง

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันการเดินทางทำได้อย่างไร
ท่านสามารถดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ claim-TH@allianz.com หรือ เบอร์โทรศัพท์ +66 (0)2 305 8421 ทางเราจะจัดส่งแบบฟอร์ม และแจ้งรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นแก่ท่าน เพื่อท่านดำเนินการและจัดส่งยังบริษัทเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
เอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมทดแทนมีอะไรบ้าง
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแต่ละประเภทอาจจะมีเอกสารที่ต้องการแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยปกติ เอกสารที่จำเป็นต้องใช้จะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับ (ตัวอย่างเช่น รายงานทางการแพทย์,ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน,ใบแจ้งความ) กรุณาติดต่อที่ +66 (0) 2305 8421 หรือที่ claim-TH@allianz.com สำหรับรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมทดแทน
สินไหมทดแทนจะจ่ายอย่างไร
เราสามารถจ่ายโดยตรงไปยังโรงพยาบาลและผู้ให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ ในกรณีที่ท่านอยู่โรงพยาบาลหรือต้องการความช่วยเหลือ สำหรับค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ เราจะจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของท่านโดยตรง
ลูกค้าจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเมื่อใด
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เราได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว และได้มีการตกลงในเรื่องของสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว
ต้องทำอย่างไร หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
การพิจารณาสินไหมเป็นส่วนสำคัญในงานบริการลูกค้าของเรา เรามุ่งหวังให้การพิจาณามีความยุติธรรมมากที่สุด ตามหลักปฏิบัติของการประกันภัย บริษัทฯ มีคณะกรรมการการระงับข้อพิพาทภายในซึ่งจะให้ความเป็นธรรมหากมีการจ่ายสินไหมทดแทนไม่ยุติธรรม ผู้เรียกร้องสามารถยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการทบทวนการจ่ายสินไหมทดแทน โดยอธิบายเหตุผลของความไม่พึงพอใจ คณะกรรมการจะตอบกลับภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคำร้องของท่าน หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เราจะให้คำแนะนำท่านในการติดต่อหน่วยงานราชการที่รับเรื่องร้องเรียน

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!